REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A Uniunii Democratice a Oamenilor Muncii din România

Dispoziţii generale

 

Art. 1

(1) Denumirea Asociaţiei este “Uniunea  Democratică a Oamenilor Muncii din România” – numită în continuare U.D.O.M.R.

(2) U.D.O.M.R. este o persoană juridică română, având formă juridică de O.N.G. şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu următoarele acte normative:

1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

2. Ordonanţa nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea ordonanţei nr. 26/2000

3. Legea nr. 213/2005 privind respingerea ordonanţei guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

4. Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

 

Art. 2  U.D.O.M.R. are sediul în România. Schimbarea sediului social şi înfiinţarea de sucursale şi filiale pot fi realizate în condiţiile Actului Constitutiv al U.D.O.M.R. şi în concordanţă cu prevederile legale.

 

Art. 3

(1) U.D.O.M.R. se finanţează din venituri, donaţii, subvenţii şi alte liberalităţi, potrivit legii precum şi din activităţi economice desfăşurate în concordanţă cu prevederile legale şi ale statutului U.D.O.M.R. Veniturile asociaţiilor provin din:

   a) cotizaţiile membrilor;

   b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

   c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;

   d) venituri realizate din activităţi economice directe;

   e) donaţii, sponsorizări;

   f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

   g) alte venituri prevăzute de lege.

 

(2) U.D.O.M.R. deţine cu titlu de proprietate bunurile mobile şi imobile, corporale şi necorporale din patrimoniul său şi poate primi spre folosinţă bunurile mobile şi imobile, corporale şi necorporale din patrimoniul unor societăţi comerciale, ong-uri sau persoane fizice.

 

(3) În exercitarea dreptului său de proprietate, U.D.O.M.R. posedă, foloseşte şi dispune de bunurile pe care le are în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată.

(4) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de la asociaţii, fundaţii şi federaţii, din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.  (Art. 47 – O.G. nr. 26/2000).

(5) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al persoanei juridice.   (Art. 48 – O.G. nr. 26/2000).

Art. 4 U.D.O.M.R. poate stabili relaţii de asociere, înţelegere şi afiliere cu entităţi române şi străine, în condiţiile Actului Constitutiv şi ale legii.

 

Scopul şi obiectul de activitate

 

Art. 5 În activitatea sa, U.D.O.M.R.va urmări:

a) apără prin toate mijloacele legale persoanele lezate în drepturile lor morale, politice, socio-culturale, etnice, de libertate de conştiinţă şi religie de către oricine şi sub orice formă, cu scopul de apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor săi şi a tuturor cetăţenilor României şi apărarea, promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de etică şi echitate între cetăţenii României, şi între aceştia şi instituţiile statului, precum şi eliminarea tuturor abuzurilor şi discriminăriilor;

b) apără şi militează pentru drepturile oamenilor muncii în obţinerea drepturilor legale;

c) militează pentru unificarea tuturor formaţiuniilor civile în vederea creerii unui parteneriat reprezentativ în dialogul cu instituţiile abilitate ale statului;

d) apără interesele statului democratic de drept;

e) susţine în faţa organelor statului (guvern, parlament, justiţie, e.t.c.) iniţiativele legislative care au drept scop reducerea şomajului, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai a tuturor cetăţenilor României şi în special a categoriilor defavorizate;

f) prin reprezentanţii U.D.O.M.R. va întreprinde toate demersurile pe lângă organele abilitate ale statului, ca toate prevederiile legale să fie corect aplicate;

g) U.D.O.M.R. va urmări şi va face demersuri pentru ajutorarea persoanelor cu handicap şi a altor persoane defavorizate;

h) U.D.O.M.R. va face demersurile în ţară şi în străinătate pentru a ajuta casele de copii şi bătrâni cu fonduri din sponsorizări şi ajutoare;

i) U.D.O.M.R. va acţiona, va sprijini şi consilia la toate nivelele membrii U.D.O.M.R., precum şi membrii societăţii civile care sunt în litigiu sau nedreptăţiţi de instituţiile statului (consilii locale, justiţie, parlament, ş.a.)

j) U.D.O.M.R. va acţiona, va sprijini şi consilia drepturile oricărui cetăţean în baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a actelor internaţionale privitoare la Drepturile Omului – Actului Final de la Helsinki, Documentului Final de la Viena şi legislaţia în vigoare a României.

 

Art. 6 Pentru realizarea obiectul de activitate al U.D.O.M.R va desfăşura următoarele activităţi principale:

 • · acţiuni de protecţie a cetăţeanului şi de apărare a drepturilor omului, motiv pentru care cetăţenii, membrii ai organizaţiei noastre, prin juriştii şi avocaţii cu care colaborăm, beneficiază de asistenţă juridică şi de apărare în instanţă.
 • · acţiuni prin care apără şi militează pentru drepturile oamenilor muncii în obţinerea drepturilor legale;
 • · organizează şi desfăşoară acţiuni şi activităţi cu scop umanitar, în vederea colectării de fonduri băneşti precum şi de materiale, alimente, îmbrăcăminte, materiale de construcţii, echipament medical, medicamente, echipament didactic şcolar, obiecte ornamentale, mijloace de transport, utilaje agricole, material săditor, etc., necesare realizării acţiunilor de ajutor umanitar ale Asociaţiei. Activităţiile de colectare de fonduri pentru desfăşurarea activităţiilor principale va fi desfăşurată în următoarele direcţii:

1. Cotizaţii ale membrilor

2. Donaţii individuale

3. Direcţionarea a 2 % din impozitul pe venit de către persoanele fizice. Direcţionarea acestui procentaj se poate face în perioada ianuarie-mai prin completarea unui simplu formular de către orice salariat (formularul 230), dar şi de către persoane care au venituri din alte surse (formularul 200). Aceste formulare trebuie depuse la Administraţiile Financiare locale, iar veniturile provenite din acestea intră în contul ONG-ului abia la începutul anului următor.

4. Sponsorizări în bani/bunuri/servicii din partea companiilor. O sursă importantă de venit este binenţeles cea provenită din sponsorizările făcute de diverse companii către ONG.

Scopul acestor sponsorizări este de a susţine activitatea acestuia, prin sprijin financiar (sponsorizări în bani), dar şi prin oferire de bunuri sau produse care pot ajuta ONG-urile în desfăşurarea activităţilor. Un alt mod de a sponsoriza un ONG este acela prin servicii (training, consultanţă, etc.). Aceste sponsorizări se fac pe baza unui contract, iar persoanele juridice care acordă sponsorizări beneficiază, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, de scăderea din impozitul pe profit datorat a sumelor aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

-a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

-b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Majoritatea companiilor care oferă sponsorizări fac acest lucru pentru că le văd ca pe o activitate de CSR (Corporate Social Reponsibility).

5. Granturi UE

Granturile sau aşa numitele proiecte finanţate din fonduri nerambursabile ce reprezintă o modalitate de susţinere a activităţilor unui ONG. În ultimii ani fondurile europene au fost accesate şi de către tot mai multe organizaţii româneşti. Procesul de accesare a unui grant este unul de durată atunci când vine vorba de cele de la UE, datorită procedurilor care necesită a fi îndeplinite (realizarea documentaţie, completarea unui formular, stabilire parteneriate, etc.), însă dacă acest prin pas este trecut, abia atunci începe greul şi anume implementarea, după care evaluarea proiectelor, care trebuie realizată cu cea mai mare atenţie şi în concordanţă cu cerinţele finanţatorilor pentru a nu risca pierderea finanţării oferite. Avantajul unei astfel de surse de venit este acela că reprezintă un mare ajutor în ceea ce priveşte realizarea proiectelor care nu pot fi susţinute financiar din cauza bugetelor foarte mari. Un dezavantaj ar fi însă faptul că, în majoritatea cazurilor, ONG-urile trebuie să contribuie totuşi cu 20% din bugetul total al proiectului. Un alt dezavantaj îl reprezintă accesarea fondurilor în două etape: prima anterior proiectului şi cea de-a doua după evaluarea acestuia. În urma evaluării este posibil ca cea de-a doua tranşă de bani să nu mai corespundă cu cea solicitată datorită nerespectării cerinţelor finanţatorului.

6. Granturi de la autorităţi publice româneşti (bugetul de stat/bugete locale)

În ceea ce priveşte granturile de la autorităţile publice, lucrurile nu stau foarte diferit faţă de cele UE, însă sunt mult mai uşor de accesat, lucru care reprezintă un avantaj. Autorităţile publice lansează apelul o dată pe an (în perioada aprilie-mai), iar proiectele pot fi depuse timp de aproximativ o lună, perioadă de timp destul de scurtă, fiind un dezavantaj pentru ONG-urile care nu au experienţă în a accesa astfel de granturi. Un alt dezavantaj îl constituie bugetele autorităţilor, care sunt vizibil mai mici decât cele oferite de UE.

7. Granturi de la instituţii guvernamentale străine (altele decât UE)

În această categorie se încadrează diversele instituţii guvernamentale străine, care investesc în dezvoltarea socială, educaţie, mediu, etc. Un exemplu de astfel de instituţie îl reprezintă ambasadele, care de cele mai multe ori promovează şi se implică în proiecte ce tratează diversitatea culturală şi educaţia.

8. Granturi de la fundaţii străine sau de la alte organizaţii internaţionale

O altă sursă de venit pentru un ONG, din mediul internaţional, o reprezintă granturile oferie de fundaţii străine şi chiar şi de organizaţii internaţionale. Aceste tipuri de finanţări sunt şi mai greu de accesat decât cele locale, naţionale sau europene, datorită simplului fapt că este competiţia mult mai mare între ONG-urile aplicante, iar procesul de aplicare poate să difere.

9. Subvenţii (legea nr. 34/1998)

În baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, orice organizaţie care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, pot beneficia de subvenţii care pot reprezenta surse de venit considerabile.

10. Fundaţii private româneşti

Tot mai multe fundaţii private îşi fac apariţia în România cu scopul de a ajuta diverse categorii de oameni sau grupuri ţintă. Acest tip de ajutor poate fi acord atât sub forma unor burse individuale, dar şi sub forma unor finanţări acordate ONG-urilor.

11. Activităţi economice (servicii, bunuri, etc.) – social enterprise + fee for services

Un concept tot mai des întâlnit în mediul ONG numit social enterprise, este ceea ce unii numesc a fi o componentă a strategie financiare a unei organizaţii. Altfel spus, reprezintă o sursă de venit, care provine din orice activitate întreprinsă de ONG, prin care se vine în suportul misiunii organizaţiei:

 • · Acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru elaborarea şi implementarea de proiecte de finanţare din surse externe şi interne, planuri de afaceri, programe, studii de piaţă şi de fezabilitate, oportunităţi în afaceri, colaborări şi parteneriate, asistenţă financiară, contabilă, managerială şi de resurse umane.
 • · Elaborarea de studii, analize, strategii şi planuri de dezvoltare durabilă, programe de dezvoltare a comunităţilor locale, a IMM- urilor, ONG -urilor şi altor organizaţii.
 • · Dezvoltarea resurselor umane privind formarea profesională continuă prin organizarea de cursuri de iniţiere, calificare şi specializare, precum şi prin seminarii, ateliere de lucru, cursuri tematice etc.
 • · Organizaţia şi-a completat obiectul de activitate cu includerea în obiectul de activitate a unor activităţi culturale, ştiinţifice şi de cercetare.
 • · De asemeni, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
 • apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 • propune instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni sau a unor măsuri speciale pentru protecţia persoanelor şi categoriilor defavorizate care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare atunci când acestea nu se bucură de egalitatea şanselor;
 • colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare;
 • urmăreşte aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sancţionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare;
 • primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii şi nediscriminării, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane juridice, instituţii publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege;
 • colaborează cu organele abilitate ale statului care au ca scop protecţia drepturilor omului;
 • exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege;
 • colaborează cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în materie.
 • organizarea, a unor acţiuni caritabile la centrele de copii orfani şi azilele de bătrâni;
 • întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă copilul şi grupul ţintă în societate, conştientizarea opiniei publice asupra acestora;
 • apără drepturile şi interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie, ale dispăruţilor şi ale altor persoane, în condiţiile legii;
 • promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
 • derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, şi pentru combaterea violenţei în familie;
 • promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului precum şi promovarea şi apărarea drepturilor copilului;
 • colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţa cu organizaţii similare din ţară şi din străinatate;
 • colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinatate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea scopului asociaţiei;
 • derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;
 • susţinerea activităţii publicaţiilor;
 • asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene; asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene;
 • promovarea unui climat etic şi echitabil;
 • acţionează pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, sub coordonarea ministrului justiţiei, pentru realizarea unitară a politicii penale a statului; acţionează pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, sub coordonarea ministrului justiţiei, pentru realizarea unitară a politicii penale a statului;
 • studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează şi prezintă ministrului justiţiei propuneri în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei în domeniu;
 • verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă;
 • primeşte şi face toate demersurile legale, ca imputernicit, privind cererile făcute de persoanele lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăţilor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice;
 • poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;
 • realizarea schimburilor de experienţă şi colaborare cu alte organizaţii similare;
 • · Asociaţia va desfăşura orice alte forme de activitate apreciate ca fiind utile pentru realizarea scopului său.

Structura Asociaţiei

Art. 7 Asociaţia U.D.O.M.R. este formată din:

 • Membrii fondatori sunt membrii iniţiatori ai asociaţiei care au drepturi depline prevăzute de lege
 • Membrii asociaţi sunt membrii care au participat activ şi material la dezvoltarea Asociaţiei U.D.O.M.R. Aceştia formează Adunarea Generală a membrilor asociaţi
 • Membrii aderenti sunt membrii activi ai Asociaţiei U.D.O.M.R. Acestia pot ocupa funcţii executive (în Comitetul Director Executiv, respectiv Comitetele Directoare Executive din filiale şi succursale)
 • Membrii simpli
 • Membrii de onoare
 • Cenzori

Organele de conducere

Art. 8 Organele de conducere ale U.D.O.M.R. sunt:

-  Adunarea Generală a membrilor asociaţi;

-  Consiliul Director;

-  Comitetul Director Executiv;

-  Comitete directoare a filialelor şi sucursalelor.

 

Art. 9 Adunarea Generală a membrilor asociaţi

 

(1) Adunarea Generală a membrilor asociaţi (AGA) este organul suprem de conducere a U.D.O.M.R.

 

(2) Adunarea Generală a membrilor asociaţi pot fi ordinare sau extraordinare.

 

(3) Principalele atributii ale Adunarea Generală a membrilor asociaţi ordinare sunt următoarele:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor U.D.O.M.R

b) alegerea şi convocarea Consiliului Director General format din 3 membri, din care din oficiu sunt membri fondatori activi

c) propune şi aprobă alegerea membrilor onorifici (care s-au remarcat in mod expres în activitatea U.D.O.M.R., precum şi a modului de recompensare a acestora)

d) aprobarea de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului;

e) alegerea şi revocarea comisiei de cenzori;

f)aprobă la propunerea Comitetului Executiv modificarea Statutului

g) dizolvarea sau lichidarea U.D.O.M.R.

 (4) Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a U.D.O.M.R.;

b) mutarea sediului U.D.O.M.R.;

c) modificarea obiectului de activitate al U.D.O.M.R.;

d) modificarea duratei U.D.O.M.R.;

e) mărirea şi reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;

f) fuziunea cu alte ong-uri  sau divizarea U.D.O.M.R.;

g) dizolvarea anticipată a U.D.O.M.R.;

h) încheierea de acte juridice prin care U.D.O.M.R. dobândeste, înstrăinează, închiriază, schimbă sau  constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul U.D.O.M.R., a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor U.D.O.M.R. la data preconizată pentru încheierea actului juridic;

i) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale extraordinare.

 

Art. 10 Consiliul Director

 

(1) U.D.O.M.R.este condusă de un Consiliul Director  ale cărui prerogative sunt prevăzute în Actul constitutiv şi în deciziile Adunării Generale a Acţionarilor.

 

(2) Consiliul Director este alcătuit din: un Preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.

 

(3) Consiliul Director are puteri depline pentru a administra U.D.O.M.R. fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor  necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al U.D.O.M.R., cu excepţia acelora pe care legea şi Actul Constitutiv le rezervă explicit Adunării Generale a acţionarilor.

 

(4) Consiliul Director are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a)                      stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale U.D.O.M.R.;

b)                      stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c)                      numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

d)                      supravegherea activităţii directorilor;

e)                      pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f)                                   introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei U.D.O.M.R. potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul Director din partea Adunării Generale a Acţionarilor.

 

(5) Consiliul Director exercită totodată următoarele prerogative, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor:

a)                      aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al U.D.O.M.R. şi organigrama U.D.O.M.R., precum şi regulile generale referitoare la angajarea şi concedierea personalului U.D.O.M.R., regimul drepturilor şi obligaţiilor, al atribuţiilor şi competenţelor salariaţilor, cu respectarea condiţiilor de pregătire, studii şi aptitudini;

b)                      aprobă reglementările şi procedurile emise de către U.D.O.M.R. privind organizarea şi funcţionarea acesteia;

c)                      aprobă procedura de administrare a riscurilor operaţionale emisă de U.D.O.M.R., precum şi orice modificare ulterioară a acesteia, fiind totodată responsabil de punerea în practică a acesteia;

d)                      aprobă încheierea de contracte de închiriere de spaţii şi echipamente, precum şi a contractelor de prestări de servicii în legătură cu obiectul de activitate al U.D.O.M.R.;

e)                      aprobă încheierea unui contract de administrare a sistemelor  tehnice  şi electronice utilizate de către U.D.O.M.R.;

f)                       verifică îndeplinirea cerinţelor de integritate şi experienţă profesională de către persoanele cu funcţii de conducere sau de control din cadrul U.D.O.M.R.;

g)                      stabileşte strategia generală de dezvoltare a U.D.O.M.R. şi o supune aprobării Adunării Generale a membriilor asociaţi;

h)                      prezintă spre aprobare Adunării Generale a membriilor asociaţi, în termen de cel mult 2 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul U.D.O.M.R. privind activitatea U.D.O.M.R., întocmit în baza situaţiilor financiare anuale, precum şi proiectul de plan de afaceri şi proiectul de buget pe anul în curs;

i)                        soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor Directorului General Executiv al U.D.O.M.R.;

j)                        înfiinţează comisii speciale ale U.D.O.M.R. şi desemnează membri titulari şi supleanţi ai acestora;

k)                      numeşte persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al U.D.O.M.R.;

l)                        dispune asupra oricărei alte probleme stabilite de Adunarea generală a a membriilor asociaţi;

m)                    reprezintă U.D.O.M.R. în raporturile cu directorii;

n)                      înregistrează în Registrul Special al Comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte U.D.O.M.R., menţionând dacă ele acţionează împreună sau separat;

 • o)                      aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depăşeşte limita stabilită pentru Comitet Director Executiv, în limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotărârea Adunării Generale a acţionarilor;

p)                      ţine la zi registrele prevăzute în Lege;

q)                      aprobă procedura de vânzare a acţiunilor U.D.O.M.R. şi de desfăşurare prin corespondenţă a Adunărilor Generale ale a membriilor asociaţi;

r)                       aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea sediilor secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în ţară şi/sau în străinatate;

s)                       ia orice alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competenţa sa de către Adunarea Generală a membrilor asociaţi prin reglementările U.D.O.M.R.

t)                        în exercitarea atribuţiilor sale Consiliul Director al U.D.O.M.R. emite decizii şi hotărâri.

u)                      Administreaza fondul de coeziune din ineriorul U.D.O.M.R.

 

(6) Consiliul Director va delega conducerea U.D.O.M.R. unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi dintre membrii aderenţi sau membrii simpli.

 

Art. 11  Comitet Director Executiv

 

(1)                   Conducerea activităţilor curente ale U.D.O.M.R. este încredinţată Comitetului Director Executiv, numit de către Consiliul Director. Comitet Director Executiv al U.D.O.M.R. este conducător al U.D.O.M.R., în sensul reglementărilor Statutului şi al prezentului ROF.

 

(2) Comitet Director Executiv este reprezentantul legal al U.D.O.M.R. ca persoană juridică, în faţa autorităţilor publice şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, române şi/sau străine.

(3) Comitet Director Executiv poate delega unor angajaţi ai U.D.O.M.R. printr-o Decizie o parte a atribuţiilor sale cu excepţia atribuţiilor U.D.O.M.R. care au fost delegate directorului general - sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar sau permanent.

(4) Prin semnătura sa, Comitet Director Executiv angajează patrimonial U.D.O.M.R., ca persoană juridică.

(5) Comitet Director Executiv are şi exercită competenţe de organizare, planificare, coordonare, supraveghere, control, decizie şi reprezentare în ceea ce priveşte funcţionarea U.D.O.M.R., inclusiv pe cele de angajare şi salarizare a personalului, de stabilire a măsurilor adecvate pentru respectarea şi aplicarea normelor şi a regulamentelor U.D.O.M.R., de acordare către personalul membrilor compensatori a dreptului de acces în sistemele administrate de U.D.O.M.R., de sancţionare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra membrilor compensatori şi/sau personalului membrilor compensatori cu drept de acces în sistemele administrate de U.D.O.M.R.

(6) Comitet Director Executiv are următoarele atribuţii principale:

a)                      urmăreşte respectarea regulilor şi procedurilor U.D.O.M.R. de către membrii;

b)                      dispune măsurile necesare pentru respectarea de către membrii a regulilor şi procedurilor U.D.O.M.R.;

c)                      informează imediat Consiliul Director. cu privire la orice neregulă sau disfuncţionalitate în cadrul sistemului administrat de U.D.O.M.R.;

d)                      angajează şi eliberează din funcţie personalul U.D.O.M.R., stabileşte atribuţiile, responsabilităţile, obligaţiile şi drepturile specifice fiecărui post din cadrul U.D.O.M.R. şi semnează în numele U.D.O.M.R. contractele individuale de muncă;

e)                      aduce la îndeplinire prevederiile Statutului U.D.O.M.R şi ale prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, precum şi alte acţiuni derivate din acestea;

f)                       negociază, încheie, modifică şi încetează contracte de achiziţie de bunuri, servicii şi lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al U.D.O.M.R. fără aprobarea prealabilă a U.D.O.M.R. sau a Adunării Generale a membrilor asociaţi, a căror valoare estimată este mai mică de 30.000 EURO;

g)                      negociază, încheie, modifică şi încetează contracte de achiziţie de bunuri, servicii şi lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al U.D.O.M.R. fără aprobarea prealabilă a U.D.O.M.R. sau a Adunării Generale a membrilor asociaţi, a căror valoare estimată este mai mare de 30.000 EURO, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director, respectiv a Adunării Generale a membrilor asociaţi pentru cele a căror valoare estimată este mai mare de 100.000 EURO;

h)                      aprobă prin decizie Regulamentul intern al U.D.O.M.R., conform Codului Muncii;

i)                        semnează toate documentele cuprinzând date şi informaţii referitoare la U.D.O.M.R., declaraţiile, comunicatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunţările la drepturi şi altele asemenea acte întocmite în numele U.D.O.M.R.;

j)                        îndeplineşte (după caz, cu aprobarea Consiliului de Administraţie) toate operaţiile şi actele de conservare, administrare şi dispoziţie necesare aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate a U.D.O.M.R.;

k)                      transmite şi obţine autorizarea informaţiile privind structura de conducere a U.D.O.M.R., organelor abilitate ale statului şi le face publice;

l)                        supune autorizării/aprobării Adunării Generale a membrilor asociaţi, modificările în modul de organizare şi funcţionare a U.D.O.M.R., în conformitate cu reglementările legale;

m)                    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de conducerea  U.D.O.M.R.;

n)                      aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a membrilor asociaţi şi deciziile Consiliului Director, în conformitate cu obiectivele şi strategia de dezvoltare a U.D.O.M.R.;

 • o)                      analizează, elaborează şi supune U.D.O.M.R.-ului propuneri, programe şi proiecte, conform obiectivelor şi planificării strategice a U.D.O.M.R., sau în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

p)                      prezintă lunar rapoarte de activitate Consiliului Director, cuprinzând informaţii privind rezultatele U.D.O.M.R., situaţia financiară a acesteia, a forţei de muncă şi a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi orice alte informaţii relevante pentru administrarea U.D.O.M.R.

 

(7) Activitatea Directorului General Executiv este supusă controlului direct al Consiliului Director.

(8) În exercitarea atribuţiilor sale, Comitet Director Executiv al U.D.O.M.R. emite decizii.

 

Art. 12

(1) In vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la art. 7, U.D.O.M.R. îşi va asigura logistica şi personalul de specialitate necesare funcţionării în condiţii optime.

 

(2) Organigrama U.D.O.M.R. este prezentată în Anexa nr. 1. Numărul maxim de posturi se stabileşte de către Consiliul Director.

 

(3) Structura organizatorică a U.D.O.M.R. cuprinde direcţii funcţionale, având în compunere, după caz, servicii specializate, care la rândul lor pot fi împărţite în birouri. Responsabilităţile direcţiilor/serviciilor sunt cele menţionate în Anexa nr. 2.

 

(4) Conducerea direcţiilor funcţionale este asigurată de directori, care se subordonează Directorului general executiv al U.D.O.M.R.

 

(5) Conducerea serviciilor este asigurată de şefii de serviciu, subordonaţi directorilor direcţiilor funcţionale corespunzătoare, şi, în treapta ierarhică superioară, Directorului general executiv al U.D.O.M.R.

 

(6) Numărul de posturi aferent fiecărei direcţii şi activităţile corespunzătoare responsabilităţilor fiecărui serviciu din cadrul U.D.O.M.R. se stabilesc prin decizia Directorului general executiv al U.D.O.M.R.

 

(7) În cadrul U.D.O.M.R., prin decizia Directorului general executiv, se pot organiza colective temporare de lucru pentru proiecte specifice, precum şi comisii de concurs, disciplina, soluţionare contestaţii, licitaţii, evaluare etc.

 

(8) Personalul de execuţie din cadrul direcţiilor se subordonează direct şefului serviciului în care este încadrat, şi, în treptele ierarhice superioare, directorului direcţiei funcţionale corespunzătoare şi, respectiv, Directorului general executiv. În cazul în care direcţia nu este organizată pe servicii, personalul de execuţie se subordonează direct faţă de directorul respectivei direcţii.

 

(9) Serviciile pot fi organizate în birouri. În cazul în care pentru un serviciu nu este numit un şef de serviciu, conducerea acestuia se realizează prin intermediul coordonatorilor de birouri care sunt subordonaţi directorilor direcţiilor funcţionale corespunzătoare, şi, în treapta ierarhică superioară, Directorului general executiv al U.D.O.M.R.

 

(10) Personalul de execuţie şi cel de conducere răspund, conform principiului subordonării ierarhice, pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate.

(11) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile specifice fiecărui post din cadrul U.D.O.M.R. se stabilesc prin fişa postului aprobată de Comitet Director Executiv al U.D.O.M.R.

 

(12) Fişele posturilor se semnează de luare la cunoştiinţă de către Directori executivi, respectiv angajaţi.

 

Art. 13

(1) Personalul U.D.O.M.R. poate fi angajat cu contract individual de muncă, pe durata determinată sau nedeterminată, în condiţiile legii.

 

(2) Angajarea în U.D.O.M.R. se face pe posturile cuprinse în statul de funcţii, aprobat prin decizia Directorului general executiv al U.D.O.M.R.

 

(3) Salarizarea personalului de conducere şi de execuţie al U.D.O.M.R. se efectuează potrivit Regulamentului de salarizare adoptat de Consiliul Director şi celorlalte reglementări aplicabile.

 

(4) Membrii şi angajaţii U.D.O.M.R. sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.

 

Organizarea şi funcţionarea sucursalelor şi filialelor

 

Art. 14

La nivele de judeţ, respectiv zone teritoriale, în scopul descentralizării şi a unei mai bune activităţi se vor constitui sucursale sau după caz filiale. Funcţionarea sucursalei respectiv a filialei va fi în conformitate cu Statutul U.D.O.M.R. şi a prezentului Regulament. Sucursala, respectiv filiala va avea o autonomie locală restrânsă după cum urmează:

 • · Vor fi conduse de un Comitet Director format din 3(trei) membrii. Vor avea în componenţă obligatoriu un contabil care va ţine evidenţa contabilă şi care va răspunde de această activitate conform legii. Sucursala sau Filiala va avea un cenzor care va fi retribuit şi care va fi subordonat Comitetului Director Executiv al U.D.O.M.R. De retribuirea revizorului răspunde Comitet Director al sucursalei respectiv a filialei.

Funcţionarea sucursalei sau după caz filialei, fara cenzor, este strict interzisă.

 • · Activitatea financiară a sucursalei respectiv a filialei va fi independentă, iar Comitet Director va răspunde de funcţionarea legală a acesteia.
 • · Trimestrial, până în data de 15 a lunii următoare, Comitetul Director va înainta la Comitetul Director Executiv Raportul activităţii trimestriale şi balanţa trimestrială.
 • · Până la 14 ianuarie, Comitet Director va inainta la Comitetul Director Executiv Raportul activităţii pe anul precedent precum şi balanţa/bilaţul contabil pe anul anterior. Neîndeplinirea acestui punct atrage de la sine desfiinţarea sucursalei respectiv a filialei şi răspunderea penală a conducerii sucursalei respectiv a filialei, fiind considerată tentativă de fraudare. Bilanţul contabil se depune o singură dată, de către U.D.O.M.R. (asociaţia-mamă).
 • · Din fondurile sucursalei respectiv a filialei, se va depune trimestrial, contravaloarea a 10% din totalul activităţii financiare (mai puţin  fondurile obţinute din Granturi şi Subvenţii conforme cu legea nr. 34/1998) în contul bancar al Băncii Transilvania:  RO22BTRL00201205183277XX, şi care va putea fi folosit de către Consiliul Director ca fond de coeziune sau în alte scopuri conforme cu Statutul U.D.O.M.R. Neîndeplinirea acestui punct atrage desfiinţarea sucursalei respectiv a filialei.

Observatie. In aceasta situatie nu intra sursele prevazute la art.6 pct.5;6;7;8;9si 10.

 • · Lipsa activităţii economice pe o perioadă de 6 (şase) luni, atrage desfiinţarea sucursalei respectiv a filialei, pe cheltuiala persoanelor din conducerea sucursalei, respectiv a filialei.

 

Proceduri interne de lucru, supraveghere şi control intern ale U.D.O.M.R.

 

Art. 15

(1) Prezentul titlu contine norme-cadru menite să asigure, în cadrul U.D.O.M.R., eficacitatea, continuitatea şi eficienţa functionării U.D.O.M.R., fiabilitatea informaţiilor interne şi externe şi conformitatea activităţii U.D.O.M.R. cu legile, reglementările şi politicile interne ale U.D.O.M.R.

 

(2) Normele-cadru din prezentul titlu reglementeaza, fără a se limita la: structura organizaţională a U.D.O.M.R., regimul informaţiilor, regimul documentelor şi al ştampilelor U.D.O.M.R., al securităţii sistemelor informatice ale U.D.O.M.R. şi al drepturilor de autor, precum şi materia conflictelor de interese în cadrul U.D.O.M.R.

 

(3) Prezentul titlu are în vedere şi Acquis-ul comunitar în domeniul controlului intern, alcătuit din principii generale de bună practică, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană.

 

 

Organizarea U.D.O.M.R.

 

Art 16

(1) Sarcinile şi atribuţiile de serviciu, relaţiile ierahice dintre serviciile şi posturile din U.D.O.M.R., nivelul executiv sau de conducere, incompatibilităţile şi nedemnităţile, aria şi limitele de competenţă, sfera relaţională (relaţiile ierarhice, funcţionale, de control şi de reprezentare), posibilitatea delegării de competenţe, modul de suplinire şi de raportare ale fiecărui post din Organigrama  U.D.O.M.R. sunt descrise în fişele de post aprobate de Comitetul Director Executiv al U.D.O.M.R., cu respectarea organigramei anexate prezentului regulament.

 

(2)  Comitet Director Executiv al U.D.O.M.R. va fi suplinit de directorii U.D.O.M.R. desemnaţi.

Directorii U.D.O.M.R. sunt supliniţi de către şefii de servicii desemnaţi, servicii aflate în subordinea acestora. Şefii de servicii sunt supliniţi de către persoanele desemnate aflate în subordine. Personalul cu funcţii de execuţie este suplinit de către alţi membrii şi/sau angajaţi din cadrul aceluiaşi serviciu, stabiliţi de şeful de servici respectiv.

 

(3) Îndeplinirea obiectului de activitate şi a misiunii U.D.O.M.R. reprezintă obiectivul eforturilor tuturor membrilor şi angajaţilor U.D.O.M.R. şi al membrilor Consiliului Director. Personalul U.D.O.M.R. trebuie să asigure necondiţionat şi întocmai dispoziţiile scrise sau verbale ale şefilor ierarhici. Atunci când dispoziţiile se referă la o situaţie specială (precum securitatea personalului şi a bunurilor U.D.O.M.R.) sau în situaţia în care nevoile urgente ale U.D.O.M.R. o cer, angajaţii U.D.O.M.R. sunt obligaţi să execute dispoziţiile primite, cu respectarea dispoziţiilor legii, chiar dacă acestea nu corespund cu atribuţiile şi obligaţiile generale ale acestora.

 

(4) În executarea atribuţiilor de serviciu, personalul U.D.O.M.R. are următoarele obligaţii:

a)                      să execute obligaţiile de serviciu care le revin în temeiul raporturilor juridice de muncă cu U.D.O.M.R.;

b)                      să execute activităţile încredinţate de şefii ierarhici, cu conştiinciozitate şi cu respectarea termenelor indicate de aceştia;

c)                      să cunoască şi să respecte cadrul normativ specific funcţiei şi atribuţiilor de serviciu care îi revin, precum şi cel referitor la etica şi conduita specifică activităţii sale;

d)                      să execute lucrări de bună calitate, profesionale, complete, cu respectarea legalităţii şi la termenele cerute sau, după caz, prevăzute în actele normative incidente în vigoare;

e)                      pentru fiecare lucrare, să prezinte motivele de fapt şi de drept avute în vedere la elaborarea acesteia;

f)                       să înştiinţeze şeful ierarhic ori de câte ori constată existenţa unor nereguli, erori sau abateri care pot perturba buna desfăşurare a activităţii U.D.O.M.R.;

g)                      în orice situaţie în care membrul sau angajatul U.D.O.M.R. se află în faţa unei necesităţi imediate şi inevitabile de a lua din proprie iniţiativă şi pe proprie răspundere măsuri contrare dispoziţiilor de serviciu, este obligat să informeze imediat şeful ierarhic şi să justifice în faţa acestuia acţiunea sa;

directorii şi şefii de servicii răspund pentru desfăşurarea normală şi neîntreruptă a muncii, în limitele competenţelor care le-au fost acordate şi precizate în fişa postului şi prin rezoluţiile scrise ale şefilor ierarhici. Aceştia vor raporta imediat şefului ierarhic refuzul sau neacceptarea efectuării, de către subordonaţii proprii sau alte servicii, a unor lucrări încredinţate în mod corect şi, în general, orice acţiune care ar putea să dăuneze sau să perturbe funcţionarea normală a U.D.O.M.R.

 

Art. 17 Regimul informaţiilor

 

(1) Prin termenul de “confidenţialitate” se înţelege, în sensul prezentului Capitol, totalitatea informaţiilor şi datelor tehnice, administrative şi comerciale (ansamblu de date, metode, tehnici) la care nu au acces decât membrii şi angajaţii sau unii din angajaţii U.D.O.M.R., în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, create sau obţinute în cadrul activităţii U.D.O.M.R., şi care nu fac obiectul discuţiilor în relaţiile cu persoane fizice sau juridice sau cu mass media, dacă U.D.O.M.R. nu a stabilit un contact oficial cu acestea sau nu se află în relaţii legale sau contractuale sau dacă nu au caracter public sau dacă nu au devenit publice, conform legii.

 

(2) Au caracter confidenţial, fără a se limita la:

a)                      în activitatea cu Participanţii la sistemul administrat de U.D.O.M.R.: Participanţii aflaţi în analiză pentru admitere, suspendare sau retragere;

b)                      în activitatea economic-administrativă: datele privind salariile, primele şi datele personale ale salariaţilor;

c)                      în activitatea juridică: documentele care se prezintă spre soluţionare;

d)                      în activitatea de audit intern şi control financiar intern: notele, procesele verbale, constatările, subiectele de drept monitorizate;

e)                      în activitatea informatică: mecanismele de protecţie şi siguranţă a echipamentelor şi programelor de calculator deţinute de U.D.O.M.R., metodele de lucru, algoritmii de calcul, orice element legat de tehnologiile informatice;

f)                       în activitatea de marketing: contracte care conţin clauze de confidenţialitate, corespondenţă comercială precontractuală;

g)                      în activitatea de secretariat: toate actele şi documentele necesare activităţilor; datele cu caracter personal, calificate astfel prin lege.

 

(3) U.D.O.M.R. nu protejează: datele anonime, respectiv acele date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

 

(4) Salariaţii, (membrii activi) vor semna la angajare, sau oricând la solicitarea U.D.O.M.R., un Angajament de confidenţialitate, care va face parte integrantă din contractul individual de muncă.

 

(5) Personalul U.D.O.M.R. este dator să manifeste discreţie în legatură cu informaţiile sau faptele de care iau cunoştiinţă cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor proprii, care nu au caracter confidenţial.

 

(6) Se interzice divulgarea oricăror informaţii despre sau din cadrul U.D.O.M.R., către orice terţ, fără aprobarea specială prealabilă a U.D.O.M.R., cu excepţia celor pe care angajatul este obligat să le disemineze, prin natura funcţiei sale.

 

(7) În cazul în care un angajat al U.D.O.M.R. ia cunoştiinţă de informaţii confidenţiale referitoare la U.D.O.M.R. (de pildă informaţii care se referă la date în general necunoscute de persoane din afara U.D.O.M.R. sau pe teme care se referă la activităţile U.D.O.M.R.), îşi asumă obligaţia de a nu le face publice şi de a nu le utiliza în propriul interes, indiferent de modalitatea în care aceste informaţii au fost obţinute, intenţionat sau accidental.

 

(8) Salariaţii U.D.O.M.R. sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea drepturilor salariale proprii.

 

(9) Echipamentele electronice, informatice, serviciul de e-mail, serviciile de Internet şi de telefonie puse la dispoziţia personalului nu vor fi folosite pentru transmiterea/comunicarea neautorizată de informaţii legate de activitatea, organizarea, bunurile sau clienţii U.D.O.M.R., precum şi a oricăror alte informaţii considerate confidenţiale de către U.D.O.M.R.

 

10) Reglementările U.D.O.M.R. sunt informaţii de interes public. Aceste informaţii vor fi făcute accesibile publicului, în termeni rezonabili, cu titlu oneros sau gratuit, potrivit politicii proprii.

 

(11) Singurele persoane abilitate să facă declaraţii publice sau să furnizeze terţilor informaţii cu privire la activitatea U.D.O.M.R. sunt:

- Preşedintele Consiliul Director;

- Persoanele desemnate de Consiliul Director;

- Director Executiv General al U.D.O.M.R.;

- Persoanele desemnate de Director Executiv General al U.D.O.M.R.

 

Art. 18 Regimul general al securităţii sistemelor informatice ale U.D.O.M.R. şi al drepturilor de autor

 

(1) Personalul U.D.O.M.R. va folosi tehnica de calcul din dotare şi poşta electronică (e-mail) alocată de U.D.O.M.R. pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi cu respectarea instrucţiunilor tehnice ale serviciilor de specialitate ale U.D.O.M.R.

 

(2) Angajaţii U.D.O.M.R. răspund personal şi exclusiv în cazurile în care, prin modul de utilizare a adresei electronice configurate de U.D.O.M.R. şi a serviciilor de Internet încalcă drepturile de autor ale terţilor.

 

(3) Instalarea şi rularea programelor informatice ale sistemului administrat de U.D.O.M.R. pe echipamentele personalului U.D.O.M.R. se realizează de către serviciile de specialitate, într-un mod securizat, cu grade diferite de lucru, acces şi vizualizare, potrivit activităţii specifice ale serviciilor U.D.O.M.R. şi sferei atribuţiilor de serviciu individuale ale fiecărui angajat.

 

(4) Serviciul Audit şi control intern va monitoriza modul de utilizare de către angajaţii U.D.O.M.R. a programelor informatice ale U.D.O.M.R. şi va raporta pe baze periodice U.D.O.M.R. observaţiile şi propunerile sale.

 

(5) Accesul la calculatoarele repartizate angajaţilor U.D.O.M.R. va fi restricţionat cu parole, stabilite împreună cu serviciul de specialitate al U.D.O.M.R.

 

(6) Personalul U.D.O.M.R. are dreptul să utilizeze reţeaua internă a U.D.O.M.R., conform gradului de acces autorizat şi configurat de U.D.O.M.R. În reţeaua internă a U.D.O.M.R., personalul U.D.O.M.R. poate stoca numai fişierele necesare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor de serviciu.

 

(7) Serverele pe care sunt găzduite softurile de producţie/teste ale U.D.O.M.R. vor fi protejate la acces fizic şi de la distanţă, limitat şi controlat, şi vor fi instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii.

 

(8) Mecanismele de protecţie şi siguranţă a echipamentelor şi programelor de calculator aferente obiectului principal de activitate al U.D.O.M.R. nu au caracter public.

 

(9) U.D.O.M.R. va depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a proteja datele cu caracter personal sau confidenţial colectate electronic, va analiza noile tehnologii în domeniu şi, dacă este cazul, le va aplica în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.

 

(10) Infrastructura hardware şi software utilizată de U.D.O.M.R. va fi periodic analizată.

 

(11) Serviciile de specialitate ale U.D.O.M.R. vor monitoriza accesul personalului, din punct de vedere al securităţii, la serviciile de Internet, care pot fi folosite exclusiv în interes de serviciu.

 

(12) Persoanele care folosesc serviciile de Internet şi poşta electronică sunt responsabile pentru comportamentul lor şi pentru conţinutul comunicărilor realizate prin aceste medii.

 

(13) Pe echipamentele hardware puse la dispoziţie de către U.D.O.M.R. pot fi stocate şi/sau folosite numai programe pentru calculator pentru care U.D.O.M.R. are drept de utilizare şi a căror utilizare este aprobată de serviciile de specialitate ale U.D.O.M.R.

 

(14) Personalul U.D.O.M.R. nu va aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de U.D.O.M.R.

 

(15) În cazul în care un angajat al U.D.O.M.R., în afara sarcinilor de serviciu, indiferent de funcţia pe care o ocupă, inventează sau descoperă noi metode, idei, acţiuni, activităţi etc. care reprezintă creaţii, în sensul dreptului de proprietate intelectuală, care pot fi de natură să îmbunătăţească produsele sau serviciile U.D.O.M.R., U.D.O.M.R. poate, cu acordul scris al salariatului în cauză, să introducă noile metode în patrimoniul său şi să rămână în proprietatea acestora.

 

(16) Accesul în sediul U.D.O.M.R. se face în conformitate cu regulile aprobate de către persoanele autorizate.

 

(17) Accesul agenţilor participanţilor la sistemul administrat de U.D.O.M.R. în spaţiile în care sunt conectate terminale legate la bazele de date, se face sub strictă îndrumare şi supraveghere a angajaţilor serviciilor de specialitate ale U.D.O.M.R.

 

(18) U.D.O.M.R. va permite accesul în sistemele sale informatice, Participanţilor şi altor persoane autorizate, numai pe baza de contracte de licenţe neexclusive şi temporare, de licenţe de soft standardizate, prin terminale acordate potrivit politicii de gestiune adecvată a resurselor tehnice ale U.D.O.M.R. şi a unor seturi de cerinţe tehnice minime.

 

Art. 19 Documentele şi ştampilele U.D.O.M.R.

 

(1) Se interzice efectuarea de copii după documentele U.D.O.M.R. pentru terţi care nu se află în raporturi juridice cu U.D.O.M.R. sau cu depăşirea sferei acestor raporturi.

 

(2) La ieşirea şi/sau intrarea în/din U.D.O.M.R. documentele vor fi înregistrate şi datate prin persoanele/serviciile stabilite de Comitet Director Executiv al U.D.O.M.R. Aceste persoane/servicii vor ţine evidenţe pe suport hârtie şi în format electronic, care vor fi arhivate potrivit procedurii de arhivare.

 

(3) Fiecare serviciu al U.D.O.M.R. va conserva, după criterii de ordonare adecvate, documentele înregistrate în U.D.O.M.R., intrate în U.D.O.M.R. şi distribuite spre lucru sau conservare, sau lucrate de serviciu şi ieşite din U.D.O.M.R. Conservarea se va face în condiţii de protecţie la foc, apa şi acces neautorizat, fără a împiedica accesul imediat la documente al personalului autorizat.

 

(4) Fiecare serviciu va ţine evidenţa lucrărilor proprii, după regulile stabilite de şefii ierarhici.

 

(5) Fiecare angajat al U.D.O.M.R. răspunde de modul de gestionare a schiţelor, proiectelor, formelor intermediare şi finale ale lucrărilor proprii. Ciornele şi formele intermediare ale materialelor de lucru, pe suport hârtie, vor fi păstrate în condiţii de securitate, iar în cazul în care nu mai sunt necesare vor fi distruse integral, prin tocare.

 

(6) Se interzice accesul angajaţilor U.D.O.M.R. la documentele aflate în U.D.O.M.R. care nu le-au fost destinate prin rezoluţia şefului ierarhic sau prin consimţământul sau rezoluţia expeditorului. În cazul în care un angajat al U.D.O.M.R. intră în contact cu un astfel de document este obligat să întrerupă citirea acestuia şi să îl predea destinatarului indicat sau şefului său ierarhic, în absenţa cunoaşterii destinatarului.

 

(7) Se interzice angajaţilor U.D.O.M.R., fără aprobarea expresă a şefului ierarhic, să scoată în afara sediului U.D.O.M.R.:

a)                      echipamente, materiale sau documente şi, în general, orice obiect sau bun care aparţine U.D.O.M.R.;

b)                      orice document, material, lucrare, schiţă sau model, indiferent de suportul de stocare şi gradul de criptare, pentru a fi folosite în scop personal sau pentru terţi.

 

(8) Documentele care nu mai sunt necesare activităţii curente (consumate) vor fi depuse în arhiva U.D.O.M.R. Documentele în format electronic vor fi păstrate în condiţiile şi în locurile notificate de serviciile de specialitate ale U.D.O.M.R.

 

(9) Arhivarea documentelor şi accesarea documentelor arhivate se fac în condiţiile şi pentru perioadele stabilite prin legislaţia incidentă în materie, inclusiv prin reglementările prezentului Regulament.

 

(10) La încetarea raporturilor juridice cu U.D.O.M.R. sau oricând la solicitarea şefului ierarhic, fiecare angajat al U.D.O.M.R. are obligaţia să predea documentele, planurile, fişierele, bazele de date, dosarele ori alte materiale care se referă la informaţii confidenţiale vizând U.D.O.M.R. sau orice accesoriu ori echipament de lucru pe care acestea sunt stocate, proprietatea U.D.O.M.R., şi care se află asupra sa.

 

(11) Angajarea U.D.O.M.R. în relaţii cu terţii se face sub semnatura şi ştampila Directorului general al U.D.O.M.R. sau ale persoanelor carora acesta le-a delegat anumite atribuţii sau dreptul de semnatură.

 

(12) U.D.O.M.R. va stabili şi notifica C.N.V.M. şi altor persoane juridice lista specimenelor de semnatură ale persoanelor care reprezintă U.D.O.M.R. în relaţia cu acestea.

 

(13) În activitatea proprie, serviciile de specialitate ale U.D.O.M.R. pot utiliza ştampile proprii, luate în evidenţa U.D.O.M.R., care vor identifica serviciul/funcţia. La fiecare utilizare a ştampilelor U.D.O.M.R  se va ataşa semnatura olografă a persoanei care a certificat documentul prin ştampilare.

 

 

Conflictele de interese. Proceduri de administrare

 

Art. 20 Personalul U.D.O.M.R. este dator să evite orice acţiune/inacţiune care ar putea să atragă pentru sine aplicarea dispoziţiilor Legii privind concurenţa neloială sau răspunderea penală.

 

Art. 21 Orice angajat al U.D.O.M.R. care doreşte să exercite la un alt angajator o altă functie salarială, publică sau privată, sau să desfăşoare o afacere proprie este dator să informeze conducerea U.D.O.M.R. despre aceasta, înainte de contractarea calităţii de salariat/acţionar/asociat, ca o manifestare a bunei sale credinţe. Informarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

-  denumirea;

-  sediul şi obiectul de activitate al entităţii;

-  natura muncii care va fi prestată şi durata probabilă a acesteia.

 

Art. 22 U.D.O.M.R. poate să solicite unui salariat propriu să nu desfăşoare o afacere sau să nu cumuleze funcţii în afara U.D.O.M.R.:

-  dacă este vorba de un salariat cu atribuţii speciale sau cu funcţie de conducere sau

-  dacă aceasta influenţează randamentul şi diminuează capacitatea angajatului de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul U.D.O.M.R. sau

-  dacă aceasta este de natură a genera un conflict de interese în cadrul U.D.O.M.R.

 

Art. 23

(1) U.D.O.M.R. poate aproba personalului să desfăşoare activităţi didactice, de cercetare sau publicistice, dacă acestea nu îi sunt interzise prin lege. În acest caz, angajatul răspunde exclusiv pentru caracterul corect al articolelor, expunerilor, studiilor, strategiilor de investiţii sau cursurilor referitoare la instrumente financiare pe care le-a elaborat. Orice articol, expunere, studiu, strategie de investiţii sau curs de acest tip va fi prezentat de autor U.D.O.M.R., înainte de a fi făcut public.

 

(2) În activitatea didactică sau publicistică, angajaţilor U.D.O.M.R. le este interzis să folosească informaţii confidenţiale sau privilegiate, să facă comentarii asupra unor litigii aflate în curs sau în care U.D.O.M.R. are calitate de parte sau să facă comentarii asupra reglementărilor în lucru ale U.D.O.M.R.

 

Art. 24 Personalul U.D.O.M.R. nu poate deţine calitatea de acţionar, administrator, salariat, agent participant, reprezentant al Compartimentului de control intern sau auditor al unui client al U.D.O.M.R. de tipul Participantilor la sistemul administrat de U.D.O.M.R.

 

Art. 25

(1)  Personalul U.D.O.M.R. nu are dreptul să dezvaluie nici unei persoane, cu excepţia cadrului sarcinilor de serviciu, informaţii privilegiate obţinute în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

 

Art. 26

(1) Fiecare membru al U.D.O.M.R. va notifica U.D.O.M.R., Consiliul de Administraţie şi auditorul financiar al U.D.O.M.R. cu privire la existenţa unui interes sau relaşie materială în raport cu U.D.O.M.R. sau a unui interes contrar U.D.O.M.R., caz în care se va abţine de la orice activitate în legătură cu respectiva situaţie, astfel:

- imediat ce a luat la cunoştiinţă despre aceasta;

- anual, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior.

 

(2) Fiecare membru al U.D.O.M.R. va notifica Consiliul Director în legatura cu existenţa unui conflict de interese relativ la o problemă, cel mai târziu la momentul abordării respectivului punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Director, caz în care nu va lua parte la deliberări şi nu va vota în legătură cu respectiva problemă. Acest membru nu va fi luat în calculul cvorumului de prezenţă.

 

(3) Conflictul de interese poate fi invederat Preşedintelui U.D.O.M.R. şi de către oricare alt membru al U.D.O.M.R. care are cunoştiinţă despre acesta, arătând şi motivele pe care se întemeiază respectiva sesizare. În acest caz, Consiliul Director va statua, cu votul majorităţii membrilor săi, cu privire la existenţa unui conflict de interese.

 

(4) Prevederile alineatelor (2) şi (3) se aplica în mod corespunzător şi în situaţia existenţei unui interes sau relaţii materiale a unui administrator în raport cu U.D.O.M.R.

 

Art. 27

 (1) Un membru al U.D.O.M.R. va putea înstrăina, respectiv dobândi bunuri către sau de la U.D.O.M.R. având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale U.D.O.M.R., numai după obţinerea aprobării Adunării Generale Extraordinare a membriilor asociaţi.

Valoarea prevăzută la aliniatul precedent se va calcula prin raportare la situaţia financiară aprobată pentru anul financiar precedent celui în care are loc operaţiunea ori, după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o asemenea situaţie financiară nu a fost încă prezentată şi aprobată.

 

(2) Fiecare membru al U.D.O.M.R. răspunde personal, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit Legii , inclusiv pentru prejudiciul suferit de U.D.O.M.R. ca urmare a anulării actelor juridice în care respectivul membru al U.D.O.M.R. a avut în interes/conflict de interese nedeclarat sau o conduită contrară celor prevăzute.

 

Art. 28

(1) Membrii şi angajaţii U.D.O.M.R. răspund fata de U.D.O.M.R., potrivit Legii, pentru prejudiciile aduse U.D.O.M.R. prin nerespectarea obligaţiei de a se abţine de la deliberările Adunărilor Generale ale membriilor asociaţi  U.D.O.M.R. asupra unor operaţiuni în legătură cu care au avut, personal sau ca mandatar al altei persoane, un interes contrar U.D.O.M.R., dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

 

Art. 29 Orice angajat al U.D.O.M.R. care, în cursul exercitării atribuţiilor sale de serviciu, are sarcina să desfăşoare activităţi legate de un subiect de drept în legătură cu care are un interes personal, are obligaţia să aducă de îndată această situaţie la cunoştiinţa şefului său ierarhic superior. În condiţiile constatării unui conflict de interese, şeful ierarhic superior va lua decizia de recuzare a angajatului respectiv şi va distribui lucrarea unui alt angajat.

 

Art. 30 Angajaţilor U.D.O.M.R. le este interzis:

-  să utilizeze poziţia lor oficială şi/sau informaţii confidenţiale/privilegiate dobândite în exerciţiul atribuţiilor de serviciu pentru obţinerea unor avantaje personale sau pentru terţi;

-  să acţioneze în vreo manieră care să pericliteze sau să poată fi considerat că periclitează sau să poată induce o situaţie care să prejudicieze sistemul administrat ăi operat de U.D.O.M.R.;

-  să pretindă sau să primească, pentru sine sau pentru altul, bani, cadouri, bunuri, beneficii sau alte avantaje pentru desfăşurarea activităţilor din sfera atribuţiilor sale sau a obiectului de activitate al U.D.O.M.R. sau pentru a crea avantaje persoanelor cu care acesta este în relaţii oficiale în numele U.D.O.M.R.;

-  să efectueze lucrări sau/şi să utilizeze bunurile şi personalul U.D.O.M.R. pentru lucrări care nu reprezintă interesele U.D.O.M.R., sau în scop personal sau pentru terţi, în interiorul programului de lucru.

 

Art. 31 Controlul respectării prevederilor prezentului titlu se realizează prin serviciul Audit şi control intern, care va raporta direct Consiliului Director.

 

 

 

Mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice ale U.D.O.M.R., măsuri de management sigur al operaţiilor tehnice şi proceduri pentru cazurile de urgenţă

 

Art. 32

(1) Pentru a asigura păstrarea în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite, precum şi continuitatea desfăşurării activităţii şi eliminarea riscurilor de apariţie a unor disfuncţionalităţi ale sistemelor tehnice, U.D.O.M.R. întocmeşte următoarele documente:

a)                      Planul de securitate;

b)                      Planul de continuitate operaţională şi recuperare în caz de dezastre.

 

(2) U.D.O.M.R. actualizează periodic documentele prevăzute la alin. 1.

 

(3) U.D.O.M.R. testează anual procedurile de securitate şi procedurile de recuperare în caz de dezastre.

 

Art. 33 Planul de securitate întocmit de U.D.O.M.R. stabileşte regimul de confidenţialitate, integritate şi disponibilitate a informaţiilor electronice şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a)                      descrierea generală a soluţiei tehnice utilizate, care va include echipamentele hardware şi produsele software utilizate, interconectarea sistemului cu alte sisteme proprii sau aparţinând terţilor, interconectarea sistemului cu alte reţele: internet, reţele locale, reţele de comunicaţie la distanţă şi modalitatea de conectare şi utilizare a sistemului;

b)                      descrierea şi ierarhizarea riscurilor de securitate identificate şi a controalelor de securitate aplicate;

c)                      detalierea măsurilor de securitate implementate, cu detalii privind politica de securitate a informaţiei conform obiectivelor stabilite de conducerea U.D.O.M.R., securitatea organizaţională, clasificarea şi controlul resurselor, securitatea personalului, securitatea fizică, managementul comunicaţiilor şi operării, controlul accesului, dezvoltarea şi întreţinerea sistemului informatic, planificarea continuităţii afacerii şi conformitatea cu cerinţele legale şi cu reglementările U.D.O.M.R.;

d)                      procedurile de administrare şi operare a sistemului informatic;

e)                      sumar al planului de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemului de securitate;

f)                                   instruirea personalului în legătură cu administrarea şi operarea sistemului informatic;

g)                      suportul tehnic oferit utilizatorilor sistemului;

h)                      instrucţiuni de utilizare a sistemului (manualul de utilizare);

i)                                    condiţiile de utilizare a sistemului la distanţă;

j)                                    legislaţia şi reglementările care au fost luate în considerare la implementarea functionalităţilor sistemului;

k)                      lista persoanelor responsabile pentru fiecare operaţiune.

 

Art. 34 Planul de continuitate operaţională şi de recuperare în caz de dezastre întocmit de U.D.O.M.R. trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a)                      proceduri pentru salvarea datelor stocate pe fiecare server, inclusiv orarul de salvare;

b)                      proceduri pentru depozitarea datelor salvate/arhivate şi de acces la acestea;

c)                      proceduri pentru restaurarea datelor;

d)                      proceduri pentru recuperarea datelor în caz de dezastru şi asigurarea continuităţii operaţionale a sistemului U.D.O.M.R.;

e)                      lista persoanelor responsabile pentru fiecare operaţiune.

 

Art. 35 (1) U.D.O.M.R. deţine şi utilizează în raporturile cu terţii mecanisme de control, protecţie şi securitate a datelor, a echipamentelor informatice proprii, a conexiunilor liniilor de comunicaţie, inclusiv soluţii de stocare, arhivare şi back-up a activităţii proprii (baze de date, fisiere etc.), cu grade adecvate de relaţionare.

 

(2) U.D.O.M.R. va implementa în relaţiile cu terţii (participanţi, clienţi, pieţe reglementate, sisteme alternative de tranzacţionare, platforme de tranzacţionare conectate la U.D.O.M.R., instituţii de supraveghere, control şi raportare etc.) seturi de cerinţe care să asigure securitatea informatică a U.D.O.M.R. şi a datelor schimbate cu aceştia.

 

(3) La primirea notificării U.D.O.M.R., terţii au obligaţia să participe la testele organizate de U.D.O.M.R. în condiţiile prezentului titlu şi să desfăşoare cel puţin operaţiunile de testare indicate de U.D.O.M.R.

 

Art. 36 Planul de securitate şi Planul de continuitate operaţională şi de recuperare în caz de dezastre, precum şi mecanismele de protecţie şi siguranţă a echipamentelor şi programelor de calculator aferente obiectului principal de activitate al U.D.O.M.R. nu au caracter public.

 

Art. 37 Sistemul U.D.O.M.R. trebuie auditat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA – Certified Information Security Auditor), independent faţă de U.D.O.M.R., care va certifica în Raportul de audit, gradul de siguranţă al sistemului utilizat de U.D.O.M.R.

 

 

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.38 Prezentul Regulament este parte integrată în Statutul U.D.O.M.R.

 

Art. 39 Fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa nr. 1 – Organigrama U.D.O.M.R.

Anexa nr. 2 – Responsabilităţile Serviciilor din cadrul U.D.O.M.R.

 

Art. 40 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul Director şi va fi adus la cunoştiinţă întregului personal prin grijă Direcţiei Executive Administrativ-Economice.

 

 

 

Presedinte U.D.O.M.R.

Categories: Fără categorie

Leave a Comment


*